Aanvraag

Wat is het Nederlandse L’Oréal-UNESCO For Women in Science Beurs Programma?

De Nederlandse L’Oréal-UNESCO For Women in Science Beurzen zijn bedoeld om vrouwelijke wetenschappers, werkzaam op het gebied vaFWIS event 3n de Life Sciences, in de periode 3 tot 10 jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi) te helpen bij hun wetenschappelijke loopbaan en op deze manier bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland.

Er zijn jaarlijks twee beurzen beschikbaar, elk met een omvang van €25.000. De beurs betreft een verblijf van 3 of 5 maanden aan NIAS-KNAW en draagt de Engelse naam Dutch L’Oréal-UNESCO Fellowship for Women in Science.

Wie komt in aanmerking?

De aanvraag staat open voor vrouwelijke wetenschappers 3 tot 10 jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi, zwangerschapsverloven en perioden van deeltijdwerk wegens gezinsomstandigheden mogen in mindering worden gebracht);

De aanvragers dienen een voorstel in op het gebied van Life Sciences; hieronder wordt verstaan: voorstellen waarin de nadruk ligt op natuurwetenschappelijke en engineering kennis die bijdraagt aan het begrijpen van de processen die ten grondslag liggen aan het (voort)bestaan van levende organismen. Dit betreft ook op interventie gerichte studies bij de zieke en gezonde mens. Dit impliceert een brede geïntegreerde benadering waarvan ook gamma-aspecten onderdeel zijn, maar waarin zeker recht gedaan wordt aan de natuurwetenschappelijke basis.

Omdat het programma de carrièreperspectieven van vrouwelijke onderzoekers wil verbeteren en het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland wil vergroten komen alleen aanvragers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een in Nederland gevestigd onderzoeksinstituut in aanmerking. In 2017 kan de aanvraag tussen 8 maart en 8 mei 2017 worden ingediend. De beurzen die in 2017 worden toegekend zullen van start gaan op 1 september 2018 of op 1 februari 2019 (academisch jaar 2018/2019).

Het indienen van de aanvraag in 2017

De inschrijving 2017 is gesloten

De aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier met bijlagen.

Het aanvraagformulier met de bijlagen dient te worden gemaild naar mbontenbal@unesco.nl.

De aanvraag met documenten dient uiterlijk 8 mei 2017 binnengekomen te zijn bij de Nationale UNESCO Commissie.

Alle aanvragers worden van de uitkomsten van de selectie op de hoogte gesteld vóór 1 juli 2017.

Heeft u nog vragen ?

Dan kunt u contact met Marike Bontenbal mbontenbal@unesco.nl (Nationale UNESCO Commissie) opnemen.